ฟังธรรม
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พระภาวนาเขมคุณ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน
หลวงพ่อชา สุภัทโท
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระป่า
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
อ.วศิน อินทสระ
พระมงคลกิตติธาดา
อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
หลวงปู่สุวัจน์ สุโจ
เสียงอ่านหนังสือ
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
ทำวัตรสวดมนต์
อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๑๐๐ ปี เทสรังสี ๑
๑. หญ้าปากคอก ๒. กรรม ๑ ๓. ความโง่ ๔. แก่นของการปฏิบัติ ๕. คนสี่เหล่า ๖. การศึกษาพุทธศาสนา ๗. พระพุทธคุณ ครั้งที่ ๑ ๘. พระพุทธคุณ ครั้งที่ ๒ ๙. ความฉลาดในความโง่ ๑๐. หลักพุทธศาสนา ๔ ประการ ๑๑. มนุษย์สมบัติ ๑๒. สติ สมาธิ ปัญญา ๑๓. สมมติบัญญัติ ๑๔. หลักปฏิบัติ ๑๕. ปฏิจจสมุปบาท ๑๖. มัจจุราช ๑๗. ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง ๑๘. แยกโลกออกจากธรรม
๑๐๐ ปี เทสรังสี ๒
๑. ฝึกหัดจิตใจ ๒. วิธีภาวนา ๓. ชีวิตเป็นของน้อยนิด ๔. ธรรมะ ๕. เครื่องเปรียบเทียบในการปฏิบัติ ๖. ภาวนา ๗. คุณพระพุทธ ๒ ๘. ขี้ขโมย ๙. ประโยชน์ของขันธ์ ๑๐. ที่พึ่งที่อาศัย ๑๑. วิธีหาจิต ๑๒. บันได ๑๓. ไตรสรณคมน์ ๑๔. หลักการฟังธรรมเทศนา ๑๕. ตั้งสติพิจารณากายกับใจ ๑๖. พระรัตนตรัย ๑๗. การกำหนดรู้ทุกข์ ๑๘. ไตรลักษณ์ ๑๙. มาฆบูชา ๒๐. จิตที่ควรชมและขนาบ ๒๑. บังสุกุล ๒๒. สติรักษาจิต ๒๓. คุณพระพุทธ ๑ ๒๔. ต้นไม้พุทธศาสนา
๑๐๐ ปี เทสรังสี ๓
๑. มะม่วงหวาน ๒. หลักปฏิบัติพุทธศาสนา ๓. หลักปฏิบัติธรรมะ ๔. ความปลอดโปร่ง ๕. ความเกิดดับ ๖. ฝึกหัดกรรมฐาน ๗. ความเสื่อมสูญของชีวิต ๘. อนัตตา ๙. จิต ๑๐. ธรรมอาศัยความสงบ ๑๑. ความตื่น ๑๒. คุณพระธรรม ๑๓. อารมณ์ ๑๔. จิตใจ ๑๕. วิธีหาจิต ๑๖. บันได ๓ ขั้น ๑๗. นักรบ ๑๘. รูปธรรม นามธรรม ๑๙. ธาตุ ๔ สรีระยนต์ ๒๐. มาร ๒๑. ธรรมและพระธรรม ๒๒. ความไม่ประมาท ๒๓. แนวปฏิบัติพระพุทธศาสนา ๒๔. งานภายใน
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ธรรมเทศนา ๑
๑. ชีวประวัติหลวงปู่เหรียญ (เสียงอ่าน) ๒. กรรมปางก่อน ๓. หลวงปู่ออกบวช ๔. หนาวใจเอาอะไรห่ม ๕. การภาวนาของหลวงปู่ ๖. ม้าอาชาไนย คนอาชาไนย ๗. ควรถอดตนออกจากทุกข์ ๘. จุดมุ่งหมายของการภาวนา ๙. ชีวิตจะพ้นภัยต้องอาศัยธรรม ๑๐. ให้เห็นโทษของราคะ โทสะ โมหะ ๑๑. การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า ๑๒. การได้พบพุทธศาสนาเป็นของยาก
ธรรมเทศนา ๒
๑. ประวัติหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๒. สติปัฏฐานสี่ ๓. สรีระยนต์ ๔. จิตดูจิต ๕. เกิด - ดับ ๖. วิธีสำรวมจิต ๗. แนวทางอริยะ ๘. บำเพ็ญคุณธรรม ๙. ทำไมต้องสำรวมจิต ๑๐. ตามรอยนักปราชญ์ ๑๑. กิเลสเป็นภัยของจิต ๑๒. ตามรอยพุทธกันเถอะ ๑๓. คนส่วนมากมักลืมตัว ๑๔. พัฒนาจิตพิชิตความหลง
ธรรมเทศนา ๓
๑. วิธีฝึกสมาธิ ๒. เพ่งเผากิเลส ๓. เมื่อศีลบริสุทธิ์ ๔. วันคืนล่วงไปๆ ๕. กิเลสเป็นของร้อน ๖. เปิดโลกธาตุให้จิตดู ๗. ดับธาตุ ๔ หนีสงสาร ๘. เกิดบ่อย เป็นทุกข์บ่อย ๙. คนมีปัญญาย่อมไม่หลง ๑๐. ทุกข์เป็นภัยของสัตว์โลก ๑๑. ฝึกใจไม่ให้น้อมไปในบาป ๑๒. อุบายกำจัดกิเลสออกจากใจ ๑๓. ผู้อิ่มในธรรมย่อมไม่หวั่นไหว ๑๔. ต้องการอิสระ เพียรละกิเลส ๑๕. จุดมุ่งหมายของการฝึกจิตภาวนา ๑๖. การฝึกอบรมจิตให้เป็นหน้าที่ของเรา ๑๗. วิถีของบุคคลเป็นไปตามเหตุปัจจัย ๑๘. เมื่อตัณหาครอบงำแล้วย่อมข้องอยู่ ๑๙. ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมยื้อแย่งกัน
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ธรรมเทศนา ๑
๑. ฟังธรรมะป่า ๒. หินลับสติปัญญา ๓. พุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจ ๔. ศาสนาอยู่ที่ไหน ๕. ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก ๖. ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์ ๗. กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ ๘. พุทธะ ธรรมะ สังฆะ เป็นโอสถ ๙. พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร ๑๐. เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร ๑๑. การปฏิบัติของพระอาจารย์ ๑๒. นักรบ นักหลบ ๑๓. จงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัย ๑๔. ของปลอม ของจริง ๑๕. สรณะ ๑๖. มาฆบูชา ๑๗. อิสรเสรี ๑๘. สาระคุณของศาสนธรรม ๑๙. ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ ๒๐. ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ๒๑. โลกที่มีสุคโต ๒๒. โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ ๒๓. รสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง
ธรรมเทศนา ๒
๑. สมบัติของพระแท้ ๒. พลิกแพลงหลอกจิตด้วยสุภะกับอสุภะ ๓. กายคตาสติสำคัญมาก ๔. มหาวิทยาลัยสงฆ์ของคนมีกิเลส ๕. พระวินัยรั้วกั้นจิตใจ ๖. ปัดกิเลส ตักตวงมรรคผลนิพพาน ๗. มหาสมัยในปัจจุบัน ๘. ภาวนารักษาใจ ๙. กองทุกข์ทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่กามกิเลส ๑๐. ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าว ๑๑. สร้างธรรมขึ้นในใจ อยู่ที่ไหนสบายหมด ๑๒. ทรงมรรคทรงผลได้จากภาคปฏิบัติ ๑๓. อสุภะเป็นหินลับปัญญา ๑๔. อย่าเห็นสมบัติใดเลิศกว่าวิมมุติสมบัติ
ธรรมเทศนา ๓
๑. อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์ ๒. จะฝึกจิตต้องฝืน ๓. จิตวุ่นวาย ๔. ใจเจ้าปัญหา ๕. อริยสัจภายในจิต ๖. งานของจิต ๗. ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา ๘. อกาลิกจิต อกาลิกธรรม ๙. อุบายฝึกจิตทางลัด ๑๐. อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม ๑๑. จิตตานุปัสสนา ๑๒. จิตผ่องใสคืออวิชชา ๑๓. จิตว่างเพราะวางกาย ๑๔. กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก ๑๕. จงสร้างธรรมแก่จิตให้พอก่อนตาย ๑๖. จงสร้างวาสนาที่ใจ ๑๗. จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง ๑๘. จิตบริสุทธิ์ ๑๙. พระนิพพานกังวาลอยู่ในจิต ๒๐. จงสร้างเรือนสามชั้นให้จิต
ธรรมเทศนา ๔
๑. ขันธ์ ๕ ๒. ทุกขเวทนา ๓. พิจารณาทุกขเวทนา ๔. พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย ๕. สงครามจิต สงครามขันธ์ ๖. อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์ ๗. ใจปลอม วิธีปฏิบัติเบื้องต้น ๘. สู่สมรภูมิ ๙. ความตายเป็นธรรมดา ๑๐. หัดตาย ๑๑. สร้างอัตตาหิก่อนตาย ๑๒. อะไรตายกันแน่ ๑๓. หัดตาย วิธีปฏิบัติเบื้องต้น ๑๔. สู้แค่ตาย ๑๕. ไม่มีอะไรตาย ๑๖. งานล้างป่าช้า ๑๗. จงสร้างสมณะที่ใจ ๑๘. นิพานะ สัจฉิ กิริยา ๑๙. อมตธรรม ๒๐. คืนอำลา
ธรรมเทศนา ๕
๑. หลักใจ ๒. ทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏ ๓. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ๔. ห่วงใยหมู่คณะ ๕. โลกวัฏฏะ ๖. สิ่งที่เป็นภัยและทำลายจิตใจ ๗. ปฏิบัติให้ถูกพ้นทุกข์ได้ ๘. เรื่องของกิเลส ๙. ธรรมะออกจากใจ ๑๐. การตั้งรากฐานเบื้องต้น ๑๑. จิตดวงสว่างจ้าเป็นธรรมธาตุ ๑๒. นิสัยวาสนาทางธรรมกับทางโลก ๑๓. ปลงธรรมสังเวช เราจะตายด้วยกันทั้งนั้น
ธรรมเทศนา ๖
๑. รากแก้วของศาสนา ๒. ธรรมวิมุติ - ธรรมสมมุติ ๓. อย่าให้กิเลสหัวเราะ ๔. เน้นหนัก หักบ่วงกิเลส ๕. ปราบ ๖. เรียนรู้จำ ปฏิบัติรู้จริง ๗. จิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศานา ๘. หากยังมีผู้สนใจปฏิบัติธรรม ๙. อนุปุพพิกถา ๑๐. ภาคปฏิบัติภาคสำคัญ ๑๑. มีไหม ทางจงกรม ๑๒. หลักเกณฑ์เป็นอย่างไร ๑๓. มีแต่ชื่อธุดงค์กรรมฐาน ๑๔. ปฏิบัติให้ถึงความจริง ๑๕. ข้าศึกของพุทธศาสนา ๑๖. อวิชชาเป็นต้นเหตุ
ธรรมเทศนา ๗
๑. กิเลสแท้ ธรรมแท้ ๒. ผู้รู้ ผู้แนะนำ ๓. สถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญ ๔. สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ๕. การมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ ๖. ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น ๗. ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม ๘. การพิจารณาธรรมทั้งหลาย ๙. ออกเที่ยวธุดงค์กรรมฐานปฏิบัติธรรม ๑๐. ธรรมบูชา ๑๑. ศึกษาข้อวัตรปฏิปทานำไปปฏิบัติ ๑๒. สายทางดำเนินของธรรม ๑๓. สมถะธรรม วิปัสสนาธรรม
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต สำนักสงฆ์สวนทิพย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
ธรรมเทศนา
๑. สวดชุมนุมเทวดา ๒. แสดงธรรม ณ วัดป่าน้ำตกเขมโก ๓. แสดงธรรม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ๔. แสดงธรรม ณ วัดป่าเชิงเลน ๕. สนทนาธรรมกับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ๖. บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (หลวงพ่อสุวัฒน์) ๗. บทสวดพลจักกัปปวัตตนสูตร (ความเป็นมา) ๘. บทสวดพลจักกัปปวัตตนสูตร (บทสวดชัยน้อย) ๙. Guided meditationat at Wat Banamdok ๑๐. Guided meditationat at Suan Thip 1 ๑๑. Guided meditationat at Suan Thip 2 ๑๒. Luangpoo Boonyarith guided meditation
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ จ.อุบลราชธานี
พระธรรมเทศนา
๑. บทนำและประวัติพระมงคลกิตติธาดา ๒. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดหนองป่าพง ๑๔ ม.ค. ๕๒ ๓. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดหนองป่าพง ๑๔ ม.ค ๔๔ ๔. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดหนองป่าพง ๑๐ ม.ค. ๔๑ ๕. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่านานาชาติ ๕ พ.ย. ๕๓ ๖. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก ๑๑ ส.ค. ๔๓ ๗. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก ๑๗ ธ.ค. ๕๒ ๘. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก ๑๔ ก.ค. ๕๓ ๙. พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก ๑๘ ก.ย. ๕๓ ๑๐. เบื้องแรกของการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ชา ๑๑. ข้อธรรมคำสอน ของพระมงคลกิตติธาดา ๑๒. เรื่อง ช่างหล่อผู้ชาญฉลาด (เสียงอ่านหลวงพ่อ) ๑๓. เรื่อง กาฝาก (เสียงอ่านหลวงพ่อ) ๑๔. เรื่อง ไก่กัมมัฎฐาน (เสียงอ่านหลวงพ่อ) ๑๕. เรื่อง เป็นเจ้าคุณ (เสียงอ่านหลวงพ่อ) ๑๖. ทอดกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ๑ พ.ย. ๓๓
พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
พระธรรมเทศนา
๑. อาจารย์สุวัจน์ ผู้สมควรจะเป็นเจดีย์ของพี่น้องชาวไทย ๒. ชีวประวัติย่อพระโพธิธรรมาจารย์เถร ๓. กัลยาณมิตร ๔. จิตยึดมั่นในที่ใดภพก็เกิดที่นั้น ๕. ทุกข์ภัยในวัฏฏสงสาร ๖. ความทุกข์เกิดจากจิตไม่รู้ความจริง ๗. มัชฌิมาปฏิปทา ๘. อารักขกัมมัฏฐาน ๙. ความสุขและทุกข์มีคุณค่าเสมอกันเป็นอริยสัจ ๑๐. ความดีทำให้เกิดสุข ๑๑. ความเสื่อมคุณธรรมทางจิตใจเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่ ๑๒. จิตจะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา ๑๓. การภาวนาคือการส่องดูใจของเรา ๑๔. อภัยทาน ๑๕. ความสุขที่แท้จริง ๑๖. การอบรมจิตใจให้รู้ในไตรลักษณ์ ๑๗. อารมณ์กับใจ ๑๘. จิต ๑๙. พุทธแท้ ๒๐. ทางพ้นทุกข์ ๒๑. การแก้นิวรณ์ ๒๒. การพิจารณาธาตุ - กาย ๒๓. ธรรมะของพระอริยะ
 หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
พระธรรมเทศนา
๑. กายติดจิตหลุด ๒. ทางนี้มีสุข ๓. บุญตรงไหน ๔. บุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจ ๕. มารยากิเลส ๖. สะอาดนอก สะอาดใน ๗. เตรียมใจไว้ก่อน ๘. มารบ่มี บารมีบ่เกิด ๙. สติปัฏฐาน ๔ ๑๐. คนบริสุทธิ์ ๑๑. มงคลสมรส ๑๒. อุบายกัมฐาน ๔ ชั้น
กลับสู่ด้านบน
www.watmaheyong.net