ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ
พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์
พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
ธรรมสุปฏิปันโน ๑
๑. พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและสุเมธดาบสโพธิสัตว์ ๒. พระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอัญญาโกณทัญญะ ๓. พระมหากัปปินะ ๔. พระกุมารกัสสปะและมารดา ๕. ภิกษุณีโสณาเถรี ๖. พระนางสามาวดี ๗. วิสาขามหาอุบาสิกา ๘. นางปฏาจารา ๙. อานันทเศรษฐี ๑๐. พระเมฆิยะ ๑๑. พระพากุละ ๑๒. พระปูติคัตตเถระ
ธรรมสุปฏิปันโน ๒
๑. นำปฏิบัติยามเช้า ๒. ธรรมโอวาท ๑ ๓. ธรรมโอวาท ๒ ๔. ศีลบันไดสู่นิพพาน ๕. สิ่งที่หาได้ยากในโลก ๖. พุทธวิธีคลายโกรธ ๗. ปฐมเทศนา ๘. ๓๑ ภพภูมิในสังสารวัฎ ๙. ความเป็นไปแห่งทุกข์และการดับทุกข์ ๑๐. การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ๑๑. โอวาทในงานบวชเนกขัมมฯ ๑ ๑๒. โอวาทในงานบวชเนกขัมมฯ ๒ ๑๓. โอวาทนำปฏิบัติ ๑ ๑๔. โอวาทนำปฏิบัติ ๒ ๑๕. โอวาทนำปฏิบัติ ๓ ๑๖. โอวาทนำปฏิบัติ ๔ ๑๗. โอวาทนำปฏิบัติ ๕ ๑๘. โอวาทนำปฏิบัติ ๖ ๑๙. โอวาทนำปฏิบัติ ๗ ๒๐. โอวาทนำปฏิบัติ ๘
ธรรมสุปฏิปันโน ๓
๑. โอวาทธรรม การบำเพ็ญเพียรก่อนตรัสรู้ ๒. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน์ ๓. ทรงโปรดพระประยูรญาติ ๔. ทรงโปรดพุทธบิดา ๕. ทรงโปรดท่านพาหิยะ ๖. ทรงโปรดลูกสาวช่างหูก ๗. พระโคธิกะ ผู้ที่มารหาไม่พบ ๘. สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ๙. สติปัฏฐาน ๔ ทางสายเอก ๑๐. การเจริญกรรมฐาน ๑ ๑๑. การเจริญกรรมฐาน ๒ ๑๒. การเจริญกรรมฐาน ๓ ๑๓. การเจริญกรรมฐาน ๔ ๑๔. จตุปาริสุทธิศีล ๑๕. โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ๑๖. โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๑๗. โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน ๒ ๑๘. โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน ๓ ๑๙. โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน ๔ ๒๐. โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน ๕
ธรรมสุปฏิปันโน ๔
๑. การอุบัติของพระพุทธเจ้า ๒. พุทธปัจฉิมพรรษากาล ๓. พระเจ้าสุปปพุทธะ ๔. พระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณี ๕. พระสีวลี ๖. พระอุคคเสน ๗. สามเณรสังกิจจะ ๘. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ๙. ศีลและอานิสงส์ ๑๐. หลักตัดสินพระธรรมวินัย ๑๑. เตือนใจนักบวช ๑๒. แก่นแท้ในพระพุทธศาสนา
ธรรมสุปฏิปันโน ๕
๑. การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ ๒. สมเด็จพระนางพิมพา, ธรรม ๓ ประการ ๓. เจ้าชายอชาตศัตรู ๔. อุตตรมานพ ๕. ชัมพุกะ ๖. สังโยชน์ ๗. ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด ๘. วิถีสู่ความดับทุกข์ ๙. ทางสายพระนิพพาน ๑๐. อบรมพระเณร - ต้องละตัณหาจึงพ้นทุกข์ ๑๑. อบรมพระเณร - รักตัวกลัวทุกข์ก็อย่าทำบาป ๑๒. โอวาทธรรม - ตัณหาดับทุกข์ก็ดับ ๑๓. โอวาทธรรม - วันเวลาผ่านไปไม่รู้ใจตนเองก็ไร้ค่า ๑๔. ปกิณกธรรม - รสอื่นหรือจะสู้รสแห่งธรรม ๑๕. ปกิณกธรรม - เป้าหมายสูงสุดคือความดับทุกข์ ๑๖. ปกิณกธรรม - นาถกรณธรรม ๑๗. ปกิณกธรรม - เหตุเกิดแห่งปัญญา
ธรรมสุปฏิปันโน ๖
๑. สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ๒. ท้าวสักกเทวราช ๓. จักร ๔ กงล้อแห่งธรรม ๔. พึงระวังมิจฉาทิฏฐิ ๕. พระอนุรุทธะ ๖. โฆษกะ ๗. กรรมวิจิตร, จิตเป็นใหญ่ ๘. วิบากกรรมที่ต้องชดใช้ ๙. ศีลและบุญกุศลคือที่พึ่งที่แท้จริง ๑๐. โอวาทแนวทางดำเนินชีวิต ๑๑. กรอบวิปัสสนา ๑๒. ความจริงของรูป - นาม ๑๓. ขันธ์ ๕ - ปัจจุบันธรรม ๑๔. กรรมฐานในชีวิตประจำวัน
ธรรมสุปฏิปันโน ๗
๑. การบวชดีนักแล ๒. สิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วในดวงจิต ๓. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ๔. พระมหากาล - พระจุลกาล ๕. นางปุณณาทาสี, อาสวะ๔ ๖. บุญกุศลดุจญาติคอยต้อนรับ ๗. ต่อเติมเสริมบุญ ๘. เรื่องของกรรม ๙. ภพภูมิและวาสนาของบุคคล ๑๐. พึงเจริญเมตตาภาวนา ๑๑. น้อมใจสู่ธรรมเพื่อความหลุดพ้น ๑๒. อบรมกรรมฐาน ๑ ๑๓. อบรมกรรมฐาน ๒
ธรรมสุปฏิปันโน ๘
๑. การปล่อยวาง ๒. ชีวิตหลังความตาย ๓. เสียสละเพื่อพระศาสนา ๔. ทิฏฐิวิบัติ - ศีลวิบัติ ๕. สัมมาทิฏฐิ - ดูจิต ๖. ปฏิจจสมุปบาท ๗. บุพเพกตปุญญตา ๘. ทีฆนขปริพาชก ๙. พระรัตนตรัย ๑๐. มรณานุสติ ๑๑. โอวาทธรรม ณ ลานอมตธรรม ๑๒. ปรารภกิจกรรมของวัด
ธรรมสุปฏิปันโน ๙
๑. พระรัตนตรัย ที่พึ่งอันสูงสุด ๒. จงหนักแน่นดั่งแผ่นดิน ๓. พระรัฐบาล องคุลีมาล ๔. เทวปัญหา ๕. สติปัฏฐาน ๔ สิ่งที่ต้องฝึก ๖. ศิลปะแห่งการดับทุกข์ ๗. บูชาบุคคลผู้ควรบูชา ๘. อย่ารีรอจงพึ่งธรรมพระสัมมา ๙. เพราะทุกข์จึงเห็นธรรม ๑๐. ทำความดีเพื่อความดี ๑๑. ความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑๒. ให้ถือในหลักธรรม
ธรรมสุปฏิปันโน ๑๐
๑. ปฏิบัติบูชา การบูชาอันสูงสุด ๒. อุปาทานขันธ์ ๓. ธรรม 3 ประการ ๔. วิถีกรรมฐาน ๕. รู้สึกตัวทั่วพร้อม ๖. ผลของสมถะและวิปัสสนา ๗. พึงรักษาศีลและพระธรรมวินัย ๘. นางอุตตราและนางสิริมา ๙. ทาน, นายติณบาล ๑๐. อริยสัจธรรม, สัมมาทิฏฐิ ๑๑. ผลของกรรม, องคุลีมาล ๑๒. ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
ธรรมสุปฏิปันโน ๑๑
๑. อย่าประมาทในชีวิต ๑ ๒. อย่าประมาทในชีวิต ๒ ๓. เร่งบำเพ็ญสู่ทางสว่าง ๑ ๔. เร่งบำเพ็ญสู่ทางสว่าง ๒ ๕. จูเฬกสาฎก พหุปุตติกาเถรี ๑ ๖. จูเฬกสาฎก พหุปุตติกาเถรี ๒ ๗. พระรัตนตรัย ที่พึ่งอันเกษม ๘. ชีวิตเป็นเพียงขันธ์ ๕ ๙. กรรมลิขิตชีวิตตน ๑๐. กฎแห่งไตรลักษณ์ ๑ ๑๑. กฎแห่งไตรลักษณ์ ๒ ๑๒. ธรรมะดับทุกข์...เห็นจิตปรุงแต่ง ๑ ๑๓. ธรรมะดับทุกข์...เห็นจิตปรุงแต่ง ๒ ๑๔. ธรรมะดับทุกข์...เห็นจิตปรุงแต่ง ๓ ๑๕. เอานิวรณ์เป็นกรรมฐาน ๑๖. จงฝึกฝนตนเอง ๑ ๑๗. จงฝึกฝนตนเอง ๒ ๑๘. พึงทำความเห็นให้ถูกตรง ๑๙. สติ สิ่งที่ต้องฝึก
ธรรมสุปฏิปันโน ๑๒
๑. โอวาทวันมาฆบูชา ๒. ความรักแท้คือ เมตตา ๓. อย่ากลัวต่อความทุกข์ ๔. เทวละ-นารทดาบส, รัชชุมาลา ๕. ทุกข์ในสังสารวัฏ, อริยบุคคล ๖. ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน ๗. โลกนี้ไม่มีคำว่า บังเอิญ ๘. ฝึกจิตให้มีปัญญา ๙. โอวาทธรรมวันปีใหม่ ๑๐. ปรารภเรื่องของชีวิต ๑๑. นานาสาระธรรม ๑๒. ปุจฉา-วิสัชนา
ธรรมสุปฏิปันโน ๑๓
๑. แม่ ๒. นัตถิ ปัญญา สมาอาภา ๓. ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ๔. สุขในธรรม ๕. ทางสายกลาง ๖. แนะนำแนวทางการปฏิบัติ ๗. ธรรโมวาท ๑ ๘. ธรรโมวาท ๒ ๙. อบรมพระสังฆาธิการ ๑ ๑๐. อบรมพระสังฆาธิการ ๒ ๑๑. เทศน์วันสงกรานต์ ปี ๕๙ ๑๒. เทศน์งานทอดผ้าป่าฯ ปี ๕๙
สมเด็จพระบรมศาสดา มหาปรินิพพาน ๑
๑. วาระก่อนปรินิพพาน ๒. เพื่อถึงซึ่งโลกุตตรธรรม ๓. ปรารภธรรมนำปฏิบัติ ๑ ๔. สมถะ - วิปัสสนากรรมฐาน ๕. ปรารภธรรมนำปฏิบัติ ๒ ๖. สติปัฏฐาน ๗. ปรารภธรรมนำปฏิบัติ ๓ ๘. กิจในอริยสัจจ์ ๙. ปรารภธรรมนำปฏิบัติ ๔ ๑๐. นิมิต - อารมณ์กับจิตผู้รู้ ๑๑. ปรารภธรรมนำปฏิบัติ ๕ ๑๒. ปรารภธรรมนำปฏิบัติ ๖
สมเด็จพระบรมศาสดา มหาปรินิพพาน ๒
๑. มโนปณิธานของโพธิสัตว์ ๒. ชีวิตและสังสารวัฏ ๓. พระสัปปทาสเถระ ๔. จตุปาริสุทธิศีล ๕. นัตถิ ตัณหา สมานที ๖. ลิขิตชีวิตด้วยการกระทำ ๗. ศีล ๘ / โทษของกาม ๘. หลักสัจธรรม / ภพภูมิ ๙. อริยทรัพย์ / วิปัสสนา ๑๐. ได้เพื่อเสีย / ปลดหนี้ชีวิต ๑๑. ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทาง ๑๒. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๑๓. บทสวดธัมมจักฯ (อินเดีย)
๓๓ พระธรรมเทศนา
๑. ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ ๒. อวิชชาเป็นเหตุ ๓. ทุกข์และความดับทุกข์ ๔. อนัตตลักขณสูตร ๕. อาทิตปริยายสูตร ๖. เตือนจิตสะกิดใจ ๗. ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๘. อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ๙. อุปาทานกับความหลุดพ้น ๑๐. อกุศลมูลเหตุแห่งทุกข์ ๑๑. พระอริยะไม่มีนอกพุทธศาสนา ๑๒. พึงตามรักษาจิตของตน ๑๓. รู้ตามความเป็นจริง ๑๔. สุจริต ๓ ๑๕. มีให้เป็นไม่เป็นทุกข์ ๑๖. กรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบและปราณีต ๑๗. โอวาท ๑๘. แนวทางการปฏิบัติ ๑๙. รูป - นาม ๒๐. ความจริงของชีวิต ๒๑. ขั้นตอนการเจริญกรรมฐาน ๒๒. กรรมฐาน ๓ รูปแบบ ๒๓. การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ๒๔. จงสร้างเหตุแห่งนิพพาน ๒๕. ระลึกรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง ๒๖. ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน ๒๗. ความเข้าใจเบื้องต้นในการปฏิบัติ ๒๘. การละวางต่ออกุศลธรรม ๒๙. นิวรณ์ ๕ ๓๐. สติปัฏฐาน ๔ ๓๑. ขันธ์ ๕ ๓๒. กรรมฐานในชีวิตประจำวัน ๓๓. โอวาทปิดการอบรม
ที่ระลึกพิธีวางศิลาฤกษ์
๑. อวิชชาเป็นเหตุ ๒. เตือนจิตสะกิดใจ ๓. กรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบและปราณีต ๔. มีให้เป็นไม่เป็นทุกข์ ๕. สมถะคู่วิปัสสนา ๖.​นิวรณ์ ๕ ๗. พระอริยะไม่มีนอกพุทธศาสนา ๘. รู้ตามเป็นจริง ๙. ปฏิบัติได้ทุกเวลา ๑๐. การเจริญกรรมฐาน
รังสีแห่งธรรม
๑. มหากรุณาจิตของโพธิสัตว์ ๒. การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ๓. ปฐมเทศนา ๔. อนัตตลักขณสูตร ๕. ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ ๖. โอวาทธรรม ๗. กรรมฐาน ๓ รูปแบบ ๘. สติปัฏฐาน ๑ ๙. สติปัฏฐาน ๒ ๑๐. สัมปทา ธรรมเพื่อความผาสุก ๑๑. ทานอันเลิศ ๑๒. สิ่งที่หาได้โดยยากในโลก ๑๓. ๓๑ ภพภูมิในสังสารวัฎ
บนวิถีแห่งธรรม : เสียงอ่านหนังสือ โดย ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์
๑. บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์ ๒. สมถะและวิปัสสนา ๓. แค่ดู ... แค่รู้ ๔. ทำอย่างไรเมื่อเกิดนิมิต ๕. ชีวิตนี้ยังไม่สายเกินไป
กลับสู่ด้านบน
www.watmaheyong.net