ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ
พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์
พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
รังสีแห่งธรรม
หนังสือ "รังสีแห่งธรรม" เป็นหนังสือประมวลพระธรรมเทศนา ของท่านพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ท่านเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของ พระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าของพระอาจารย์ อีกทั้งเป็นวาระ พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จ สัมมาสัมพุทธเจ้า (วิสาขบูชา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕) ผู้จัดทำจึงกราบ ขออนุญาตที่จะ จัดพิมพ์หนังสือรังสีแห่งธรรมนี้ เพื่อน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและอาจริยบูชาในคราวเดียวกัน
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้ว ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ธรรมะ แห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง" เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราช กุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
www.watmaheyong.net