ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม
พระภาวนาเขมคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
๔๘ พระธรรมเทศนา พระโพธิญาณเถร
“๔๘ พระธรรมเทศนา” เป็นหนังสือพระธรรมคําสั่งสอน -- ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรมแก่เหล่า ศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ ศึกษาปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
ภาค ๑ สำหรับบรรพชิต , ภาค ๒ สำหรับคฤหัสถ์
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
ใต้ร่มโพธิญาณ
หลวงพ่อชาจากไปแต่เพียงร่างกายเท่านั้น ส่วนคำสอนและข้อวัตร ปฏิบัติของท่าน มิได้สูญหายไปไหนยังคงเป็นร่มเงาแห่งโพธิญาณ ที่แผ่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่สานุศิษย์ต่อไปอีกชั่วกาลนาน
นอกเหตุเหนือผล
กุญแจภาวนา - ตามดูจิต
เหนื่อสิ่งอื่นใด
สุภัททานุสรณ์
www.watmaheyong.net