ฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ หลวงพ่อคำเขียน/หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา สุภัทโท พระป่า อ.วศิน อินทสระ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เสียงอ่านหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ อ่านธรรม พระภาวนาเขมคุณ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระโพธิญาณเถร หนังสือบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ พระป่า
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ... การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ ... รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง สพฺพรตึ ธมรติ ชินาติ ... ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ ... ความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ธรรมะเบ็ดเตล็ด
เว็บที่น่าสนใจ
วัดป่าสุคะโต
ชมรมกัลยาณธรรม
www.watmaheyong.net